Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklepie Internetowym https://gralik.pl Ebooków, Książek, Audiobooków. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://gralik.pl , powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sklepie Internetowym https://gralik.pl jest prowadzony przez:
Ireneusz Gralik – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Ireneusz Gralik”, pod adresem ul.Kąty Grodziskie 19C/46, 03-289 Warszawa, NIP 554-040-11-88.
SŁOWNIK POJĘĆ:
Sklep Internetowy – Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową https://gralik.pl .
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepie Internetowym https://gralik.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym https://gralik.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego https://gralik.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Przelew elektroniczny oraz płatność kartą płatniczą/kredytową – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub karty
płatniczej/kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line udostępnionych przez Sklep Internetowy. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych PDF, MOBI, EPUB.
PDF – (Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
EPUB – (Electronic Publication) – otwarty standard, oparty na języku XML służący do publikowania elektronicznych książek.
MOBI – format zapisu elektronicznego, przeznaczony przede wszystkim na czytniki Kindle.
Książka – dokument graficzny (znaki pisma, inne symbole, obrazy), o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką, wydawnictwo zwarte, o charakterze trwałym.
Audiobooki – nagranie lektora, zawierające odczyty tekstu publikacji ebooków, książek, w postaci plików cyfrowych MP3
MP3 – kompresja dźwięku cyfrowego
Wsparcie Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod adresem email zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego https://gralik.pl Internetowego oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://gralik.pl/kontakt/
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego https://gralik.pl, składania zamówień na Książki, Ebooki i Audiobooki, dostępnych w Sklepie Internetowym https://gralik.pl, dostarczania zamówionych Książek, plików Ebook i Audiobook Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Książki, Ebooki i Audiobooki, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego https://gralik.pl oraz składania zamówień na Książki, Ebooki i Audiobooki, niezbędny jest:
a) dostęp do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu:
– Internet Explorer 10.0 lub wyższy
– Google Chrome 48.0 lub wyższy,
– Mozilla Firefox 45.0 lub wyższy.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego https://gralik.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego
https://gralik.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego https://gralik.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie w Sklepie Internetowym https://gralik.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego https://gralik.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Sklep Internetowy https://gralik.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego https://gralik.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego https://gralik.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie i zakup Książek, Ebooków oraz Audiobooków w Sklepie Internetowym https://gralik.pl nie wymaga rejestracji.
7. Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą/kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem systemów płatności on-line udostępnionych przez Sklep Internetowy
§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym https://gralik.pl należy wypełnić pola, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim) adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego https://gralik.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym https://gralik.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepie Internetowym https://gralik.pl Internetowego https://gralik.pl, są nieodpłatne.
§ 3 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepie Internetowym https://gralik.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych w Sklepie Internetowym https://gralik.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy (dotyczy produktu Książka) (trzeba dodać – ale nie tutaj – opcje wysyłki inpostem, pocztą, DHL-em, czy czymkolwiek z jakąś zryczałtowana opłatą 11,50 na terenie Polski dodawaną do kwoty publikacji/produktu Książka. Nie pamiętam, czy Sklep obsługuje
wyłącznie Polskę, czy też Świat/Europę) Do uzgodnienia z developerem.
c) dotyczą jednej sztuki produktu.
3. Sklep Internetowy https://gralik.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym https://gralik.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 4 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego https://gralik.pl przez 5 (pięć) roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 10:00 – 17:00.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać Ebook będący przedmiotem zamówienia;
b) wybrać Książkę będącą przedmiotem zamówienia;
c) wybrać Audiobook będący przedmiotem zamówienia
d) wybrać formę płatności;
e) opłacić zamówienie w jeden z udostępnionych przez Sklep Internetowy sposobów płatności on-line.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta, oznacza złożenie w Sklepie Internetowym https://gralik.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej Książki, Ebooka lub Audiobooka.
4. Po złożeniu zamówienia i uznaniu płatności przez udostępniony przez Sklep Internetowy system płatności on-line , na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana zamówiona Książka Ebook lub Audiobook.
5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy https://gralik.pl może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep Internetowy https://gralik.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
6. W przypadku gdy Klient nie podejmie decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu Internetowego https://gralik.pl ), Sklep Internetowy https://gralik.pl może anulować zamówienie w całości, w terminie 7 dni od daty przekazani Klientowi informacji o braku możliwości realizacji zamówienia.
7. W przypadku anulowania zamówienia Sklep Internetowy https://gralik.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części (a jak zamówi Książkę i Ebooka, to przy braku realizacji Ebooka, zwróci mu się kwotę za Ebooka – chyba to nie będzie w ogóle miało miejsca bo wpisuje jedna kwotę na przelewie)) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu korespondencyjnego lub adresu email, Sklep Internetowy https://gralik.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 5 Zasady korzystania z Książek, Ebooków i Audiobooków
1. Wszystkie Książki, Ebooki i Audiobooki oferowane przez Sklep Internetowy https://gralik.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
2. Klient ma prawo korzystać z Książek, Ebooków i Audiobooków, wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania Książek, Ebooków i Audiobooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
b) utrwalania lub zwielokrotniania Książek, Ebooków i Audiobooków w celu ich rozpowszechniania;
c) komercyjnego wykorzystywania Książek, Ebooków i Audiobooków w jakikolwiek sposób.
§ 6 Czas realizacji zamówień
1. Sklep Internetowy https://gralik.pl zrealizuje zamówienie w terminie 2 (dwóch) dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi wysłanie zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej (na adres korespondencyjny).
2. Sklep Internetowy https://gralik.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego.
§ 7 Warunki reklamacji
1. Sklep Internetowy https://gralik.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową. Sklep Internetowy https://gralik.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Sklep Internetowy https://gralik.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy https://gralik.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu Internetowego https://gralik.pl i opisem reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy https://gralik.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep Internetowy https://gralik.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego https://gralik.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
6. Wszelkie reklamacje należy składać na adres: irek@gralik.pl
§ 8 Zwrot należności Klientom
1. Sklep Internetowy https://gralik.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny)
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Książki/Książek,
Ebooka/Ebooków, Audiobooka/Audiobooków usunięcia wady produktu lub
obniżenia ceny.
2. Sklep Internetowy https://gralik.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą/kredytową Klienta).
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy https://gralik.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sklep Internetowy https://gralik.pl numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sklep Internetowy https://gralik.pl takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy https://gralik.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
§ 9 Odstąpienie od umowy.
1. Przysługuje klientom, prawo do odstąpienia od umowy zakupu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków kupującemu za zakupione książki w papierze, przysługuje w ciągu 7 dni na wskazane przez niego konto.
3. Przy odstąpieniu od umowy zakupu, klient jest zobowiązany do odesłania zakupionej książki papierowej lub książek papierowych, na adres działalności firmy Ireneusz Gralik, tj. ul. Kąty Grodziskie 19 c/46, 03-289 Warszawa.
4. W przypadku zakupu książki w formie ebook, odstąpienie od umowy jest niemożliwe.
§ 10 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy https://gralik.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym https://gralik.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy https://gralik.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy https://gralik.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym https://gralik.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę, tj. Ireneusz Gralik z siedzibą w Warszawie 03-289, ul. Kąty Grodziskie 19 C/46.
3. Sklep Internetowy https://gralik.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym https://gralik.pl 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Informacje o Książkach, Ebookach i Audiobookach zamieszczonych na stronach Sklepie Internetowym https://gralik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sklep Internetowy https://gralik.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego https://gralik.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep Internetowy https://gralik.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego https://gralik.pl.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy https://gralik.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym https://gralik.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego https://gralik.pl.
6. Sklep Internetowy https://gralik.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy https://gralik.pl , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego https://gralik.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.